Varning för feminism!   (Publicerad i Hufvudstadsbladet 27.9.2000)
av
Peter Klevius

se även
Psycho-social Timeline mm

Den just nu sa populära frenetiska feminina könsmarkeringen till trots står vi inför en oundviklig och hela tiden oemotståndligt framskridande global uppluckring av traditionella könssfärer. Ju fortare vi erkänner detta desto bättre. Den enkla och självklara tanken att kön i framtiden skulle kunna betyda lika lite som t.ex. hudfärg i dag skrämmer dock fortfarande mången.

Då könens antagna olikhet ifrågasätts genom själva samhällsutvecklingen uppstår kraftfulla motreaktioner. I dag återspeglas detta bl.a. i att flickors och kvinnors utseendeattribut återigen närmar sig den klassiska transvestitens feminitetssträvan.

Fy på biologismen säger t.o.m. en del feminister, samtidigt som de likväl hävdar (betydelsefulla) skillnader Detta trots att det fullständigt saknas longitudinella bevis för att människans relativt svaga biologiska könsdimorfism skulle vara nödvändigt predestinerande för kulturellt beteende. Skillnaderna inom könen är betydligt större än mellan och vad man mäter vid könsjämförelser är oftast resultat av fostran/livsstil. Den verkliga skillnaden är endast statistisk och utan bestämd övergång

Även om det bland sexuellt fortplantande organismer finns en evolutionärt inplanterad och speciell dragningskraft som får hannar (läs spermier) att dras tal honor (läs ägg) så gäller detta inte heller hela tiden och inte alla hannar och honor. Det täcker alltså inte vad vi normalt avser med män/kvinnor. Erotik utgör dessutom en försvinnande liten eller ibland rent av frånvarande del av de flesta människors dagliga liv.


Erotisk mångsidighet

Människan kan dock vara erotiskt mångsidig och uppvisar alla kombinationer inom och över könsgränserna (är f?Ö. onani homosexualitet?) Detta är i själva verket exempel på den avtagande könsdimorfism. varav det mest kända ju är att människan inom sin artgrupp har minst storleksskillnad mellan könen. Och vad gäller reproduktionens praktiska sida är det i dag nästan lika lätt tör en kvinna att ensam injicera spermier som för mannen att plocka fram dem utan könsdikotorna, erotiska utsvävningar. Det finns också skäl att förbereda sig på möjligheten att vi med genteknikens hjälp i framtiden kan föröka oss enkönat. Å andra sidan kommer den unika tvåkönade erotiska dragningskraften sannolikt att fortbestå liksom även den nu så undervärderade betydelsen av biologiskt släktskap. I ferninistisk/socialistisk retorik uttalar man ju öppet att målet är patriarkens död och familjens och släktskapsbandens upplösning.

Feminister pekar ofta ut den vita välbeställda medelålders mannen som ”patriarkatets" samhällsnorm. En sådan är t.ex. Martine (du läste rätt) Rothblatt, framgångsrik advokat och satellitentrepenör engagerad i HUGO?projektet. Han lever i en typisk kärnfamilj men är transvestit både utseendemässigt och kulturellt. I sin bok The Apartheid of Sex ? a manifesto on the freedom of gender pekar han bl.a. på kromosomers och hormonnivåers otillräcklighet för determinering av socialt kön. Redan den biologiska gråzonen mellan män och kvinnor är betydligt större än de flesta anar. Mer testosteron gör inte bara en större del pojkar utan även en mindre del flickor mer framfusiga än alla andra pojkar och flickor. Och varför överhuvudtaget bry sig om denna typ av skillnader när vi inte bryr oss om dem inom könen. Gender-glasögon inom t ex sjukvård skulle effektivt utesluta de män och kvinnor som inte uppfyller könsnormen.


Kvinnor våldsbenägna

En av de biologistiska "sanningar” som sedermera reviderats under årens lopp är påståendet om mannen som mer aggressiv. Vid närmare granskning (t.ex. Moris BBC?kartläggning som finns tillgänglig på nätet) har kvinnor visat sig något mer våldsbenägna inom parrelationer än män.Att kvinnor är klart mer olycksbenägna som bilförare (Norsk trafiksäkerhetsforskning) är ett annat föga omtalat faktum men knappast heller det beroende av biologiska skillnader utan snarare på knapphändig motorisk fostran i ungdomen. Vem var då bäst? Eh ... törs jag säga det ? den medelålders vite mannen ... eh, men han hade ju också fått träna mest.
Att så många män slagit följe med ferninismen kan tillskrivas sam?a chauvinism som feminismen själv. Män som förlitar sig för mycket på sin manlighet kan känna skräck inför en androgyn och könsosäker värld. Logiskt nog tillhör olika homosexuella teoribildninger samma bakåtsträvande lite rädda hop. Ändå skulle en gender?befriad värld även omöjliggöra könsligt baserade sexualitetsbegränsningar/fördomar. Observera att homosexualitet av psykiatriker klassades som sjukdom så sent som medlet av 1900?talet.
Där Jean dArc brändes på bål för att hon klädde sig i ”manskläder”, riskerar dagens emanciperade flicka att falla offer för den psykoanalytiskt grundade bokstavskombinationen GED (gender identity disorder) vilket i korthet innebär att man via DSM?diagnostik kan sjukförklara en flicka (men inte en vuxen kvinna) om hennes könsidentitet är otydlig (sic). Inte undra på att folk äter hormoner och opererar sig för att uppfylla förväntningar på den rena könsidentiteten.
Dagens osedvanligt starka kulturella betoning av förmenta könsskillnader inleddes för mer än ett decennium sedan med den s.k. ”särarts?feminismen” och återspeglas bl.a. i en helt enastående nedgång i kvinnors friidrottsresultat samtidigt som männen förbättrat sina. Ben Johnson (sombevisligenvar dopad) har för länge sen fått se sina båsta tider frånsprungna samtidigt som ingen varit ens i närheten av lilla Flo?jos (som inte var dopad) 100 och 200 m världsrekord. Flo?jo hade få. kommit in på god poängplats på herrarnas 200 m i årets FM. I damernas längdhopp kan man i dag vinna stortävlingar utan att ens komma i närheten av 7?metersgränsen ? något som knappast skulle ha räckt till medaljplats på 80?talet. Samma tendens går igen i de flesta grenar och speglar kulturens syn på kraftprestationer och kvinnlighet och därmed även flickors val av idoler och hobbies. Då Flo?Jo sprang kunde man dock ana hur även hon försökte mildra effekten av sin muskulösa kropp med en uppsjö av 'kvinnliga”-attribut, allt från ett långt (och förmodligen hindrande) hårsvall till överlånga, grannt färgade naglar.


Feminism som rasism

Av alla försvarsreaktioner mot könens uppluckring utgör feminism det främsta. Feminism är både rasism dvs. essentialistiska tolkningar utifrån kroppsligt utseende och chauvinism dvs. att könen skall hålla sig till sitt. En politisk rörelse inriktad på människor med förnamn baserade på i huvudsak de yttre könsorganens utseende. Rörelsens framgång bestäms i sista hand av hur väl den passar statsapparaten. Intervenering i familj ? och släktangelägenheter har alltid funnits på socialstatens agenda och här har feminismen försett den med mycket nytt interveneringsmaterial (jmf t.ex. incest?hysterin, lagen om kvinnofrid mm.). Realfeminism, är alltså i praktiken liktydig med statsfeminism.
Sverige har nu en situation där feminism med statens hjälp ytterligare bromsar upp könssegregeringens upplösning. Som en följd förlängs en smärtsam historisk övergångsperiod. Detta är också förklaringen till att Sverige har världens högsta parlamentariska kvinnorepresentation (om ock ingen kvinnlig ledare ännu ? kontokorts?Mona kom närmast» samtidigt som man ligger sist i OECD då det gäller kvinnor inom teknik? och naturvetenskap. Detta faktum döljs dock frenetiskt bakom ”kvinnor kan”?karnpanjer och retorik om den otillräckliga mannen och pojkars sämre skolprestationer.
Då man förespråkade kvotering av kvinnliga professorer till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm flög den enda (av över hundra!) kvinnliga professorn där i taket. Och jag förstår henne. Hon hade ju kommit dit av egen kraft.
Demokratin föddes i det kvinnofientliga gamla Grekland och förädlades i och med revolutionernas jämnställdhetsideal. Kvinnlig rösträtt handlade ursprungligen inte om kvinnlig utan allmän rösträtt dvs. att alla egendomslösa, som t.ex. drängar, arbetare m.fl. tillerkändes del i demokratin. Finländska kvinnor fick f.ö. sin rösträtt tre år före svenska män.


Ultrareaktionärt

Feminism är sin skenbart progressiva framtoning till trots alltså i grunden ultrareaktionär. Den utgör den naturliga reaktionen hos dem som, i likhet med DDR?borna efter murens fall, hamnat i en främmande värld där tidigare fostrad kompetens i en närmast totalt könssegregerad värld omvandlats till inkompetens i en värld där könet inte längre garanterar arbetsidentitet. I motsats till DDR?borna har kvinnorna i den s.k. 'välfärdsstaten'dock tilldelats en skyddad verkstad inom den offentliga sektorn.
Wäför e fabor roligare än tanter?' Detta autentiska och helt spontana uttalande gjordes av en 4?årig flicka.Vad svarar man på sånt om man inte tror på betydelsen av biologiska skillnader mellan könen (lika lite som på hudfärgens betydelse annat än då det gäller t. ex. malignt melanom och C ?vitaminupptag)? Enligt feministiskt sätt att se på saken är det den statistiska skillnaden som är intressant. Om vi vidare, i likhet med feminister, använder oss av s k. kvalitativ vetenskaplig metod som bygger på induktion, dvs. generalisering från det lilla, måste vi ta flickan på allvar ochbörja spekulera om de bakomliggande orsakerna.
Återstår då uppväxtförhållanden, uppfostran och därmed sammanhängande förstå?

else för de makro? och mikrofunktioner som utgör vår omvärld.Att antaletkvinnliga studenter på de r~ linjerna inom Kungliga Tekniska Högskolan är det samma som antalet flickor intagna på sluten ungdomsvård pga. kriminalitet ? ca 5 på 100 ? återspeglar kompetensutvecklingen i spektrets bägge ändar. Eftersom pojkkulturen är den mest dynamiska ger den självfallet även fler möjligheter till gränsöverskridanden vilket förklarar den högre andelen kriminella pojkar.
1981 skrev jag på Hbl/Debatt om den potential för ett resurssnålare samhälle som i första hand kvinnorna utgjorde. I dag kräver inte feministema längre att männen skall minska sin resursförbrukning utan i stället att kvinnorna skall ha samma resursförbrukning.

David mot Goliat
Bilden av feminismens Davidskamp mot patriarken Goliat är i dag helt missvisande. Nämn en samhällsvetenskap som inte svämmar över bräddarna av olika och sinsemellan motstridiga feministiska "perspektW. I likhet med sociobiologerna utnyttjar särartsfeministerna kulturella traditioner för att rättfärdiga cementeringen av desamma. Och vem har studerat det matriarkala, historiska förtryck som gått ut på att förneka männen kontaktenmedsinabarnochdessutom skickat ut dem på långvariga arbetsuppdrag och livs ?farliga krig?

Statsferninism. är egentligen endast en sidogren av statssocialism. Statssocialismen förstärker genom sin individideologi och sitt byråkratiska egenintresse den allmänna sekulariseringen vilket leder till ytterligare ökad barnkriminalitet pga. uttunnat föräldraoch släktstöd.

Peter Klevius
Klevius' article Warning for feminism was published in 2000. It predicted vanishing future sex-roles and reproduction with two bio-mothers. Also compare Gametes have no sexes.

In 2004 it was announced that
scientists have made a female mouse egg grow into an adult without fertilising it with sperm (Nature)